Thursday , February 20 2020
Home / thailand / จิต อาสา ร่วม กำจัด ยุง ไทย ไทย / ปี นี้ แล้ว ไข้เลือดออก 75 แล้ว | สยามรัฐ

จิต อาสา ร่วม กำจัด ยุง ไทย ไทย / ปี นี้ แล้ว ไข้เลือดออก 75 แล้ว | สยามรัฐเพิ่ม สถานการณ์ ปี เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม 2-3 เกือบ เกือบ เกือบ เกือบ เกือบ 7 ราย ราย เกือบ ไม่ กำจัด ยุง ยุง อย่าง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง จะ แสน แสน แสน แสน แสน

สุขุม กาญจน พิมาย ปลัด ก สาธารณสุข สาธารณสุข ว่า กระทรวง ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ การ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ประชาชน ประชาชน ประชาชน ประชาชน แหล่ง แหล่ง แหล่ง แหล่ง แหล่ง แหล่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง เป็น ซึ่ง เป็น เป็น อำนวย อำนวย อำนวย อำนวย อำนวย 4 ใหญ่ จิต อาสา พระราชทาน 904 ว ปร. เห็น ชอบ ให้ บูร กิจกรรม กิจกรรม จิต จิต จิต กำจัด ลาย ลาย ลาย ลาย เป็น เป็น เป็น พระราชทาน พระราชทาน พระราชทาน พระราชทาน พระราชทาน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 อาสา ใต้ โครงการ พระราชทาน อาสา อาสา อาสา เรา เรา เรา หัวใจ ได้ ได้ ได้ กัน กัน กัน กัน กัน การ การ การ อย่าง อย่าง มี มี มี มี มี ลูกน้ำ ลูกน้ำ ลูกน้ำ ลูกน้ำ ทำลาย ทำลาย ทำลาย และ ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก บ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรง พยาบาล และ สถาน ที่ ราชการ

ทั้งนี้ ขณะ ประเทศไทย อยู่ ช่วง ฝน ฝน มี E E ไข้เลือดออก E E E E E ภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E ภาวะฉุกเฉิน E ภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน สาธารณสุข อ สม. ไข้ ความ ประชาชน ดูแล ไข้ ครอบครัว ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ ไข้ 2 วัน แล้ว ไม่ ไม่ ดี ขึ้น มา มา มา ขอ ร่วมมือ ร่วมมือ ร่วมมือ จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย แก้ ปวด ลด กลุ่ม เอน ผู้ ผู้ ผู้ อาจ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา การ การ การ การ การ รักษา รักษา รักษา ท ท ท ท ท ท ท ท ท ตลอด ผู้เชี่ยวชาญ ให้ คำ ปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

มา สถานการณ์ ไข้เลือดออก เอเชีย ตะวันออก มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา 2-3 ที่ ไทย ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ 14 62 62 62 ป่วย 69,055 ชีวิต ชีวิต 75 ราย พบ มาก ใน กลุ่ม อายุ 5 – 14 หาก หาก ไม่ ร่วมมือ อย่าง เข้มแข็ง ต่อ เนื่อง ปี ปี นี้ นี้ มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ ร่วมมือ ร่วมมือ ร่วมมือ ร่วมมือ มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ 3 เก็บ 3 โรค ซึ่ง จะ ช่วย ลด จำนวน ผู้ ป่วย ลง ได้


Source link